Revízie kotlov: ako často je potrebné a akých kotlov sa týka?

Revízie kotlov: ako často je potrebné a akých kotlov sa týka?

Majitelia plynových kotlov alebo kotlov na tuhé palivá by mali venovať dostatočnú pozornosť ich pravidelnej kontrole. Pravidelná údržba dokáže zabrániť škodám na majetku aj zdraví, a zároveň je kľúčom k zníženiu spotreby energií. Pre niektoré kotly je navyše revízna kontrola povinná zo zákona. Čo je revízia kotlov a čo obnáša? V čom sa líši od servisnej kontroly? Ako často je potrebné vykonať revízie kotlov a čo hrozí, keď sa táto povinnosť zanedbá?

Čo je to revízia kotlov?

Revízie kotlov sú pravidelné, zákonom nariadené kontroly stavu kotla na plyn alebo pevné palivá. Revízie kotlov sa tak netýkajú iba majiteľov elektrických kotlov, v ktorých neprebieha žiadne spaľovanie. Revízie sú povinné a cieľom povinných kontrol je minimalizácia dopadu prevádzky kotlov na životné prostredie.

Ako často sa musí robiť revízia kotlov?

Zákon o ochrane ovzdušia upravuje povinnosť revízie odlišne pre kotly na plyn a na tuhé palivá, nižšie sa budeme venovať obom typom. Revízia na kotol však všeobecne platí na tri roky, preto si nezabudnite včas dohodnúť návštevu revízneho technika. Nedodržaním zákonných povinností sa dopúšťate priestupku, za ktorý hrozia nemalé pokuty. V súčasnej chvíli, pred začiatkom vykurovacej sezóny sú navyše technici vyťažení ešte mnohonásobne viac ako bežne.

Revízie kotlov

1. Kotly na pevné palivá

Zákon o ochrane ovzdušia ukladá v § 17 ods. 1 písm. h) majiteľom kotlov na tuhé palivá povinné pravidelné revízie raz za tri roky. Túto kontrolu môžu vykonávať iba oprávnené osoby a týka sa každého spaľovacieho kotla na pevné palivo s príkonom 10 kW až 300 kW. Všeobecný úrad si od majiteľa kotla môže kedykoľvek vyžiadať doklad o vykonaní revízie, ktorý potvrdzuje, že je kotol inštalovaný, prevádzkovaný a udržiavaný v súlade s pokynmi výrobcu aj so zákonom. V prípade, že túto povinnosť nedodržíte, hrozí vám pokuta vo výške až 20 000 korún. Okrem revízie kotla je nutné dbať aj na čistenie a kontrolu spalinových ciest. Tie vykonáva osoba so živnostenským oprávnením z odboru kominárstva. Podľa § 34 je nutné čistiť a kontrolovať spalinové cesty 2x za rok pri pevných palivách, a jedenkrát ročne, pokiaľ ide o palivá kvapalné či plynné.

2. Plynové kotly

Povinnosť kontrol pri kotloch na zemný plyn je upravená odlišne. Povinnosť vykonať revíziu plynového kotla sa vzťahuje iba na právnické osoby alebo fyzické osoby podnikateľa. Odborný technik pri nej zistí tesnosť rozvodov plynu a pripojených zariadení. Vstupná revízia prebehne iba raz, a to pri inštalácii nového kotla. Jej cieľom je overiť, že je kotol správne zapojený a nedochádza k úniku plynu. Prevádzková revízia musí byť vykonaná raz za tri roky.

Výrobcovia kotlov však pravidelne zdôrazňujú dôležitosť každoročnej servisnej prehliadky plynového kotla. Počas prehliadky, ktorá sa odporúča všetkým majiteľom plynových kotlov, preškolený technik kotol vyčistí a nastaví, čo je predpokladom bezporuchovej a bezpečnej prevádzky zariadenia.

Revízie kotlov

Aký je rozdiel medzi revíziou a kontrolou?

Pre laikov je rozdiel medzi revíziou a kontrolou nepodstatný, jedná sa ale o dva úplne odlišné procesy. Revízia je predovšetkým povinná zo zákona, zatiaľ čo servis kotla je nepovinný, hoci sa odporúča jeho každoročná kontrola pred vykurovacou sezónou. Čo obnáša revízia kotla? Pri revízii kotla overuje technik, či spĺňa všetky zákonné povinnosti, zatiaľ čo pri servisnej kontrole sa stará skôr o to, aby kotol správne a dlho fungoval. Revíziu môže vykonávať iba kvalifikovaný revízny technik s platným osvedčením. Na záver servisnej aj revíznej kontroly dostanete od technika potvrdenie, v prípade revízie revíznu správu alebo revízny protokol, servisný technik vám vystaví servisný protokol. Revízny protokol si od vás môže vyžiadať obecný úrad, zatiaľ čo servisný protokol slúži skôr na účely poistnej udalosti.